សាងសង់ផ្លូវបេតុងអាមេប្រវែង៨៤៦ មម ទទឹង៥ម កំរាស់០,១៥ម និងដាក់(ភូមិបាទី,ចាក់ខ្លាញ់) ស្លាកគម្រោង១កន្លែង។

CambodiaTenders notice for សាងសង់ផ្លូវបេតុងអាមេប្រវែង៨៤៦ មម ទទឹង៥ម កំរាស់០,១៥ម និងដាក់(ភូមិបាទី,ចាក់ខ្លាញ់) ស្លាកគម្រោង១កន្លែង។. The reference ID of the tender is 99186792 and it is closing on 09 Apr 2024.

100% Secure Payments

Tender Details

 • Country: Cambodia
 • Summary: សាងសង់ផ្លូវបេតុងអាមេប្រវែង៨៤៦ មម ទទឹង៥ម កំរាស់០,១៥ម និងដាក់(ភូមិបាទី,ចាក់ខ្លាញ់) ស្លាកគម្រោង១កន្លែង។
 • KHT Ref No: 99186792
 • Deadline: 09 Apr 2024
 • Competition: ICB
 • Financier: Self Financed
 • Purchaser Ownership: Public
 • Tender Value: Refer Document
 • Notice Type: Tender
 • Document Ref. No.:
 • Purchaser's Detail :
 • Purchaser : THE NATIONAL COMMITTEE FOR SUB-NATIONAL DEMOCRATIC DEVELOPMENT
  Prey Veng Province \ Peam Corn Peam. House Cambodia

 • Description :
 • Construction or Job: Build 846mm concrete, 5m wide, thickness, 0.15m, and put (Bati village) platforming 1 project.
  Vimed: 375,212,400 riel (three hundred seventy-five million two hundred twelve thousand four hundred twelve thousand) Money ensures auction: At least 2% of the project estimates (in Lased Lased Consumer projects, the CDRR local community must be set as above)
  Name of commercial banks to marvel: Canadia Bank or ACLEDA Bank (Prey Veng branch)

  Validation Period of Tender Request: 45 (Forty-five) days from the meeting to open auction proposal
  Date of Auction Meeting: Day 09 April 2024
 • Documents :
 •  Tender Notice

If you are registered member, kindly login to view full details of this tender notice:

CLICK HERE TO LOGIN
CambodiaTenders Features

CambodiaTenders Features

Fresh and verified Tenders from Cambodia. Find, search and filter Tenders/Call for bids/RFIs/RFPs/RFQs/Auctions published by the government, public sector undertakings (PSUs) and private entities.

 • 1,000+ Tenders
 • Verified Tenders Only
 • Accurate Tender Information
 • New Tenders Every Day
 • Consultants for RFI/RFP/RFQ
 • Search, sort, and filter Tenders
 • Customer Support
 • Publish your Tenders
 • Consulting Services
 • Export data to Excel or CRM

Get A Call From Tender Experts

Fill out the form below and you will receive a call from us within 24 hours.

Thank You for Contacting ZimbabweTenders !!
Email Id is already exist !!
Invalid Captcha !

Get FREE SAMPLE TENDERS from Cambodia in your email inbox.

  Chat with us